Gwarancja

Gwarantem jest firma LECHPOL ELECTRONICS z siedzibą w Miętnem

ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

NIP: 826 219 42 80

REGON: 363917131
 
Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Centralny Punkt Serwisowy lub inne upoważnione przez Gwaranta autoryzowane punkty serwisowe.

 •  W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Centralny Punkt Serwisowy uważa się firmę Lechpol Electronics.
 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 • Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu.
 • W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu Teesa pod numerem +48 25 685 00 88 lub mailowo: serwis@teesa.pl
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady sprzętu w okresie ważności gwarancji - zostanie ona bezpłatnie usunięta w okresie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu serwisowego. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 • Sprzęt przeznaczony do naprawy powinien być dostarczony do CPS w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
 • W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 • Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego kopii dowodu zakupu.
 • CPS może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb zabezpieczających lub zmiany oprogramowania przez osoby nieupoważnione.
 • Gwarancja nie obejmuje sprzętu:
       - użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącą na wyposażeniu sprzętu,
       - uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową)
       - posiadającego uszkodzenia mechaniczne, m.in. wywołane upadkiem, zarysowaniem itp.
       - zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
       - uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji
       - powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
       - posiadającego uszkodzone punkty wyświetlacza zgodnego ze specyfikacją i normami producenta
       - uszkodzonego podczas transportu urządzenia do serwisu z naruszonymi plombami producenta.
 • Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub CPS) klient pokrywa koszty transportu urządzenia do i od punktu serwisowego (koszt brutto 30 PLN) oraz przeprowadzonej ekspertyzy (koszt brutto 50 PLN).
 • Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.
 • Po dokonaniu naprawy, sprawny sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas procesu zgłaszania usterki.
 • Serwis wysyła sprzęt na terenie Polski.
 • Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części i modułów będą automatycznie przeniesione na Gwaranta.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl