Gwarancja

Gwarantem jest firma LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa z siedzibą w Miętnem

ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

NIP: 826 219 42 80

REGON: 363917131
 
Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Centralny Punkt Serwisowy lub inne upoważnione przez Gwaranta autoryzowane punkty serwisowe.

 • W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Centralny Punkt Serwisowy uważa się firmę LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa.
 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 • Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu.
 • W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest nawiązać kontakt z Centralnym Punktem Serwisowym (CPS) Gwaranta za pomocą systemu zgłoszeń door to door (DTD) poprzez panel serwis.teesa.pl lub telefonicznie pod numerem (025) 685 00 89. Po przekazaniu informacji dotyczących problemu, Klient otrzyma wskazówki mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady sprzętu w okresie ważności gwarancji - zostanie ona bezpłatnie usunięta w okresie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu serwisowego. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 • Sprzęt przeznaczony do naprawy powinien być dostarczony do CPS w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
 • W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 • Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego kopii dowodu zakupu.
 • CPS może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb zabezpieczających lub zmiany oprogramowania przez osoby nieupoważnione.
 • Gwarancja nie obejmuje sprzętu:
       - użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącą na wyposażeniu sprzętu,
       - uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową)
       - posiadającego uszkodzenia mechaniczne, m.in. wywołane upadkiem, zarysowaniem itp.
       - zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
       - uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji
       - powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
       - posiadającego uszkodzone punkty wyświetlacza zgodnego ze specyfikacją i normami producenta
       - uszkodzonego podczas transportu urządzenia do serwisu z naruszonymi plombami producenta.
 • Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub CPS) klient pokrywa koszty transportu urządzenia do i od punktu serwisowego (koszt brutto 30 PLN) oraz przeprowadzonej ekspertyzy (koszt brutto 50 PLN).
 • Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.
 • Po dokonaniu naprawy, sprawny sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas procesu zgłaszania usterki.
 • Serwis wysyła sprzęt na terenie Polski.
 • Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części i modułów będą automatycznie przeniesione na Gwaranta.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium