Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w sklepie internetowym www.teesa.pl

 

 

 1. Informacje ogólne
 • Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Sklep Internetowy pod adresem elektronicznym: lechpol.pl (dalej zwany: „Sklepem”).
 • Administratorem sklepu oraz danych w nim zamieszczonych jest LECHPOL ELECTRONICS LESZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Garwolińskiej 1 w Miętnym, 08-400 Garwolin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000632649, posiadająca NIP: 8262194280, REGON 363917131 (dalej zwana: „Administratorem”), reprezentowana przez LECHPOL ELECTRONICS LESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Garwolińskiej 1
  w Miętnym, 08-400 Garwolin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000615550, posiadająca NIP: 8262194506, REGON: 364324611, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, reprezentowana przez Zarząd, będąca jedynym komplementariuszem spółki komandytowej.
 • Wyrazy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej zwany: „IOD”) - Pana Łukasza Grabowskiego. We wszystkich sprawach (związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych), określonych w niniejszej polityce, Klient może kontaktować się z IOD wysyłając wiadomość na adres elektroniczny poczty e-mail: [email protected] lub na adres korespondencyjny: LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Sp.K., Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

 1. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego
w następujących celach, na następujących podstawach prawnych, okresach oraz zakresie:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych

Zapewnienie pełnej obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzanie kontem Klienta oraz prowadzenie historii zakupów.

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO -przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przez okres utrzymywania konta w Sklepie i nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

· Adres poczty elektronicznej;

· Dane firmy: kraj, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość;· Dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko;

· Adres dostawy (jeżeli jest inny niż w danych dot. firmy): nazwa firmy, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

Zawarcie
i realizacja umowy sprzedaży.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy.

Przez okres wykonania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa np. podatkowe, rachunkowe.

 

· Dane firmy: kraj, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

· Dane osoby kontaktowej: imię oraz nazwisko;

· Adres dostawy (jeżeli jest inny niż w danych firmowych): nazwa firmy, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

 

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających
z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia i archiwizowania rachunku.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku
z art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych dot. podatków.

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku, w którym miało miejsce zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego.

· Dane firmy: kraj, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

· Dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko;

· Adres dostawy (jeżeli jest inny niż w danych firmowych): nazwa firmy, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

 

Świadczenie usługi newsletter.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do momentu wycofania zgody.

· Adres poczty elektronicznej.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Klienta za pomocą formularza kontaktowego.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie.

Do momentu prowadzenia korespondencji, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

· Adres poczty elektronicznej.

Realizacja konkursów i programów lojalnościowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Do momentu rozstrzygnięcia konkursu oraz upływu terminu na złożenie przez uczestnika reklamacji lub odwołania zgody na ich przetwarzanie - w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej; w przypadku danych osobowych Zwycięzców – okres przetwarzania danych osobowych wydłuża się do chwili upływu przedawnienia obowiązków podatkowych.

· Imię i nazwisko / nazwa firmy;

· NIP;

· Adres poczty elektronicznej;

· Adres dostawy;

· Numer telefonu.

Ustalenia, dochodzenia lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora związany z ochroną praw i obroną przed roszczeniem.

Do momentu przedawnienia roszczeń - okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego: podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata.

· Adres poczty elektronicznej;

· Dane firmy: kraj, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

· Dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko;

· Adres dostawy (jeżeli jest inny niż w danych firmy): nazwa firmy, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

 

Gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta (pliki cookie), a w szczególności: prowadzenie działań analitycznych i statystycznych.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

· Adres IP;

· ID urządzenia;

· Dane dotyczące przeglądarki internetowej  oraz systemu operacyjnego;

· Historia wyszukiwania.

Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa jakości obsługi klienta poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej.

Do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Dane przekazane podczas rozmowy telefonicznej tj. m.in.:

· Data i godzina połączenia;

· Numer telefonu, z którego wykonano połączenie;

· Czas trwania połączenia;

· Treść rozmowy (za zgodą);

· Dane identyfikacyjne klienta (tj. imię i nazwisko lub identyfikator klienta).

 

 1. Dobrowolność udostępnienia danych osobowych
 • Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi podpisanie umowy sprzedaży.
 • Udostępnienie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie może wywoływać negatywnych skutków dla Klienta.
 • Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu, że: rozmowy są nagrywane oznacza wyrażoną dobrowolną, świadomą i jednoznaczną zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej.
 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane, w szczególności: podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracuje Administrator, w tym: dostawcom usług związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. Wykaz dostawców znajduje się w Załączniku 1.

W sytuacji, gdy wystąpi obowiązek wynikający z przepisów prawa Administrator zostanie zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta uprawnionym organom publicznym (jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Profilowanie
 • W ramach prowadzonego Sklepu internetowego pewne treści są automatycznie dopasowywane do potrzeb Klienta tj.  profilowane, w celu przygotowania odpowiedniej oferty.
 • Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby np. poprzez przeglądanie konkretnego przedmiotu.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia aktywnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w postaci plików cookie) przed wejściem na stronę internetową.
 1. Pliki cookies (ciasteczka)

Podczas przeglądania Sklepu są używane pliki typu „cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta - ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

Pliki pozwalają:

 • zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta;
 • dostosować stronę indywidualnie do potrzeb.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, numer IP, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez Stronę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności nie jest możliwe (poprzez pliki cookies) przedostanie się do stosowanych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

Strona stosuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia;
 • trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Wykorzystujemy także pliki cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • prezentacji Świadectwa Zgodności - za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl - przez APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Gdańsku;
 • tworzenia statystyk - pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii;
 • określania profilu Klientów - a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii;
 • analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com - przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem:

https://help.instagram.com/155833707900388.

Aby poznać zasady korzystania z cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych podmiotów.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub korzystania ze strony internetowej. 

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej wymieniono linki do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookies z głównych przeglądarek internetowych:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 • Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
 • Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
 1. Zmiany Polityki

Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie
w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa
w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej.

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności, osoby, których dane są przetwarzane, zostaną o tych zmianach powiadomione poprzez umieszczenie aktualnej wersji polityki na stronie internetowej. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania sekcji polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium